เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 Topic: ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิต 1
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
การสอนคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งให้เกิดทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving), ทักษะการมองเห็นภาพหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ (Patterning), ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล (Creative Thinking and Reasoning) และทักษะการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพบวิธีหรือคำตอบเอง (Meta conition)

week 7-8: เลขยกกำลัง

Web เชื่อมโยงเนื้อหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่ครูจะใช้สอนเด็กนักเรียนในหน่วยนี้

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนต่างๆ ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นำเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้ และสามารถนำความมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome


7-8

15  มิ.ย. 2558
ถึง
26  มิ.ย. 2558


โจทย์
เลขยกกำลัง
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเขียนตัวเลขชุดนี้ 4, 9, 16, 25, … ให้อยู่ในรูปแบบอื่นจะเขียนได้อย่างไร
หากเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง เราจะเรียนเรื่องใดบ้าง

เครื่องมือคิด
Show and Share 
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคิด
- นำเสนอเกี่ยวกับการเขียนเลขชุดใด ให้อยู่ในระบบเลขยกกำลัง


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ชุดตัวเลขที่นำมาสร้างเลขยกกำลัง
- เกมการคิดทางคณิตฯ


ชง  ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมเกี่ยวกับระบบโครงสร้างระบบจำนวน
- นักเรียนร่วมเล่าเกี่ยวกับความรู้เดิมที่เรียนผ่านมา
- พานักเรียนเรียนฝึกทำโจทย์การคิด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “จากโจทย์ที่กำหนดให้นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอวิธีคิด
- นักเรียนออกแบบวิธีคิดลงในสมุดทดคิด ร่วมปรึกษาเพื่อนๆ ในการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาดังกล่าว
- ครูช่วยแนะนำตามที่นักเรียนสงสัย หรืออธิบายเพื่อชี้แนวทางวิธีคิดให้(ไม่บอกวิธี และไม่บอกคำตอบ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดสม่ำเสมอ
ใช้ นักเรียนที่ยกมือ ออกมาแสดงวิธีคิดให้เพื่อนๆ และคุณครูช่วยเพิ่มเติม
เชื่อม ครูตั้งคำถามกับเพื่อนๆ ที่ออกมาอภิปรายและเพื่อนๆ ที่กำลังนั่งชมวิธีคิดของเพื่อนๆ
- โดยที่ครูช่วยขมวดวิธีคิดของนักเรียน และให้เพื่อนๆ นักเรียนคนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนจัดระบบข้อมูลวิธีคิดจะพบตัวเลข  4, 9, 16, 25, …
ชง ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับชุดตัวเลขดังกล่าวว่า “นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเขียนตัวเลขชุดนี้ 4, 9, 16, 25, … ให้อยู่ในรูปแบบอื่นจะเขียนได้อย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนออกแบบวิธีคิดลงในสมุดทดคิดของแต่ละคน
- คุณครูเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเลขยกกำลัง โดยให้นักเรียนช่วยอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เคนเรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
- นักเรียนบางคนอธิบายว่า
ชงครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(การบ้าน) “หากเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง เราจะเรียนเรื่องใดบ้าง?”
เชื่อม นักเรียนและครูร่วมนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อทั้งหมดของเลขยกกำลัง
- ครูช่วยขมวดเนื้อหา จัดระบบข้อมูลให้นักเรียนมองเห็นเนื้อหาโดยรวม
ชง ครูหาโจทย์ที่ท้าทายเกี่ยวกับเลขยกกำลัง พานักเรียนฝึกการคิดจากง่ายไปหายาก หรือโจทย์ปัญหาสถานการณ์
- ครูให้นักเรียนทำซาร์ตเกี่ยวกับชุดความรู้เรื่องเลขยกกำลังภาระงาน
- นักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องโครงสร้างระบบจำนวน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากการแก้โจทยัญหาเลขยกกำลัง
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดบทนิยามของเลขยกกำลัง ตามความเข้าใจของแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบทำซาร์ตความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง

ชิ้นงาน
- ซาร์ตความรู้เลขยกกำลัง
- ใบงานเกี่ยวกับโจทย์เลขยกกำลัง
ความรู้
จำนวนต่างๆ ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นำเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธีคิดที่ตนเองออกมานำเสนอ และเพื่อนๆ ช่วยกันตรวจสอบให้เพื่อนได้อธิบายเหตุผล
ทักษะการคิดวิเคราะห์
สามารถวิเคราะห์โจทย์โดยนำสิ่งที่เรียนมามาประยุกต์ใช้ในการคิด
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวโจทย์สถานการณ์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
ทักษะการเห็นแบบรูป
สามารถเชื่อมโยงตัวเลขใช้ในการแก้ปัญหาได้ และเห็บแบรูปของชุดตัวเลขที่กำหนดให้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับเลขยกกำลังนำมาเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและอธิบายความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด / ที่แตกต่าง / เพิ่มเติมความคิดเห็น
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น