เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 Topic: ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิต 1
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
การสอนคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งให้เกิดทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving), ทักษะการมองเห็นภาพหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ (Patterning), ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล (Creative Thinking and Reasoning) และทักษะการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพบวิธีหรือคำตอบเอง (Meta conition)

Week5: Lesson study – เส้นจำนวนชวนคิด

Lesson study คณิต ม.1
เรื่อง – เส้นจำนวนชวนคิด.  ครูผู้สอน : นายราชิต สุพร (ครูป้อม)
ปัญหาที่พบ
-          นักเรียนยังมองภาพของเส้นจำนวนยังไม่ออก และไม่สามารถดำเนินการจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบได้อย่างถูกต้อง
-          นักเรียนอยากปูพื้นฐานในในการดำเนินการทางจำนวน เพื่อเรียนรู้ในเรื่องที่สูงขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
-          เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการดำเนินการทางจำนวน และอธิบายความเข้าใจต่อผู้อื่นได้
-          เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในการดำเนินการทางจำนวน
-          เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนรู้ช้าให้เข้าใจเกี่ยวกับเส้นจำนวนมามกขึ้น และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตฯ ได้เข้าใจและฝึกคิดโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น
-          เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนา นวัตกรรมการสอนทางคณิตฯ และให้ครูผู้สอนคณิตฯในระดับมัธยมได้สังเกตการณ์การสอน เพื่อนำไปพัฒนาในการสอนให้เหมาะสมปรับใช้กับครูผู้สอนแต่ละคน

การดำเนินกิจกรรม (การสอน 1 คาบ)
ขึ้นนำ
ชง :
-          ครูพานักเรียนเล่นเกมกิจกรรมการคิด โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขใด?”
เชื่อม :
-          นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอวิธีคิดที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน
-          ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อให้นักเรียนนำเสนอความเข้าใจต่อครูและเพื่อนๆ ใครมีวิธีคิดที่แตกต่างบ้าง? ใครอยากนำเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนๆอีกครับ? ใครสงสัยอยากสอบถามความเข้าใจเพิ่มเติมจากเพื่อบางครับ
ขั้นสอน
ชง :
-          ครูพานักเรียนทบทวนผังโครงสร้างระบบจำนวน โดยครูเตรียมชาร์ตเดิมให้นักเรียนสังเกตในโปรเจคเตอร์
-          จากนั้นครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็ม การดำเนินการจำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ.
ครูสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของจำนวน
เชื่อม :
-          นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม ทั้งที่สืบค้นมา
-          ครูตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนด้วยการกระตุ้นด้วยคำถาม
ชง :
-          ครูให้นักเรียนสังเกตเส้นจำนวนจากภาพGSP (โปรแกรมทางคณิตฯ) แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากภาพดังกล่าว นักเรียนคิดว่าหากเลื่อนผึ้งเพิ่มไปอีกจำนวน 8 ตำแหน่ง ผึ้งจะไปหยุดอยู่ตำแหน่งใด?” หรือ “นักเรียนคิดว่าหากเลื่อนแมวลดไปอีกจำนวน 6 ตำแหน่ง แมวจะไปหยุดอยู่ตำแหน่งใด?”
เชื่อม :
-          นักเรียนร่วมแสดงวิธีคิดลงในสมุดทดคิด แชร์ความเข้าใจกับเพื่อนๆ หาวิธีคิดที่หลากหลาย
-          ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อให้นักเรียนนำเสนอความเข้าใจต่อครูและเพื่อนๆ ใครมีวิธีคิดที่แตกต่างบ้าง? ใครอยากนำเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนๆอีกครับ? ใครสงสัยอยากสอบถามความเข้าใจเพิ่มเติมจากเพื่อบางครับ
-          นักเรียนที่มีวิธีคิดต่างออกมาแสดงวิธีการคิด ให้เพื่อนร่วมซักถามตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นสรุป
เชื่อม :
-          ครูตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนด้วยคำถามกระตุ้นการคิด และแชร์ความเข้าใจกันเป็นระยะๆ ครูตรวจสอบความเข้าใจและอธิบายถึงการเพิ่ม ค่าที่ลดลง จากจำนวนเต็มบวก เต็มลบ และเต็มศูนย์
ใช้ :
-          นักเรียนรับใบงานเกี่ยวกับการแทนค่าบนเส้นจำนวน และโจทย์ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวผังโครงสร้างระบบจำนวน

* ครูมีโจทย์ 3 ชุด ในการทำงานทุกครั้ง.

1 ความคิดเห็น:

 1. _ในสัปดาห์นี้นักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาระบบจำนวน โดยครูเพิ่มเติมจากโครงสร้างระบบจำนวนแต่ละกิ่ง เริ่มจาก'จำนวนจริง' ตอนนี้นักเรียนค้นหาสมบัติของจำนวนโดยข้อมูลที่แต่ละคนไปค้นหามา ครูพานักเรียนพิสูจน์สมบัติของจำนวนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตฯแต่ละชั่วโมง
  นักเรียนสร้างชิ้นงานผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย บางคนขอครูทำงานเป็นคู่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของจำนวน
  นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติปิด สมบัติการเปลี่ยมกลุ่ม และสมบัติการแจกแจง
  3 สมบัตินี้เป็นเนื้อหาค่อนข้าวยากในการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
  Lesson Study ผ่านกิจกรรม 'เส้นจำนวนชวนคิด' ที่ให้เด็กมองภาพที่เกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของเส้นจำนวน

  ตอบลบ