เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 Topic: ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิต 1
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
การสอนคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งให้เกิดทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving), ทักษะการมองเห็นภาพหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ (Patterning), ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล (Creative Thinking and Reasoning) และทักษะการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพบวิธีหรือคำตอบเอง (Meta conition)

W1-2 : การคิดทางคณิตฯ

Web เชื่อมโยงเนื้อหาเกี่ยวกับทบทวนการคิดขั้นสูงทางคณิตฯที่เด็กนักเรียนจะได้เรียนในหน่วยนี้

เป้าหมายความเข้าใจ: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับความรู้ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้


Week
Input
Process
Output
Outcome


1-214 พ.ค. 58
-
22 พ.ค. 58
โจทย์
ทบทวนกิจกรรมการคิด
ก่อนเรียน Quarter 1/58

Key Question
นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไร / ใครมีวิธีคิดแตกต่างจากโจทย์นี้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
Show and Share นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับโจทย์ฝึกทักษะการคิด

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กระดาษ / แผ่นโจทย์การคิด
- สี / ปากกา
- คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมGSP
ชง  ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้านปิดเทอมที่ให้ไปทำ
เชื่อม : นักเรียนร่วมเล่าเกี่ยวกับความรู้เดิมที่เรียนผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับโจทย์แต่ละข้อที่ครูให้ไป
ชง : ครูกระตุ้นด้วยคำถามการคิด “นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไร / ใครมีวิธีคิดแตกต่างจากโจทย์นี้อย่างไรบ้าง?”
 เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอวิธีคิดต่างๆ
- ครูช่วยจัดระบบข้อมูล ชวนนักเรียนแต่ละคนคิด เพื่อให้เห็นทักษะต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในโจทย์แต่ละข้อ กระตุ้นด้วยคำถามให้นักเรียนช่วยแสดงความคิดเห็น
ใช้ : ครูแจกแผ่นโจทย์การคิดแผ่นเล็กที่ครูตัดเตรียมมาให้นักเรียนใช้ฝึกทำ
- นักเรียนแต่ละคนรับโจทย์การคิดที่ต่างกัน ไปทำลงในสมุด
 เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอกระบวนการคิด จากการแก้ปัญหาโจทย์ดังกล่าว
- ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอธิบาย และจัดระบบข้อมูลวิธคิดที่เชื่อมโยง
- ให้เพื่อแต่ละคนได้ซักถาม ตรวจสอบความเข้าใจของเพื่อนที่อธิบายวิธีคิด / เพื่อนๆ ที่อาจมีวิธีคิดต่างได้นำเสนอวิธีคิด แลกเปลี่ยนกันและกัน
ชง : ครูเปิดคลิปการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากฐานความรู้ทางคณิตฯให้สร้างสรรค์ เช่น โคมไฟ สื่อการสอน โต๊ะ/เก้าอี้ ฯลฯ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "นักเรียนแต่ละคนจะออกแบบสิ่งประดิษฐ์หรือสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้พื้นฐานคณิตฯมาประยุกต์สร้างได้อย่างไร"
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเสนอวิธีคิดของตนเอง
- เพื่อนแต่ละคนร่วมพูดคุยและต่อเติมสิ่งประดิษฐ์ของเพื่อนๆ 
- นักเรียนแต่ละคนอกแบบโครงร่างงานของตนเองลงในกระดาษA4 ที่ครูเตรียมมาให้ก่อนหน้านี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบสร้างงานประดิษฐ์ตามที่แต่ละคนได้ออกแบบโครงร่างไว้
ชง : ครูใช้โปรแกรม GSP มาช่วยเป็นเกมการคิดเกม 108IQ กับเกม 24
กติกาใช้ บวก ลบ คูณ หาร มาดำเนินการ
9   7   1   3  = 24
5   8   2   4  = 24
เกม  108IQ  กติกาใช้ บวก ลบ คูณ หาร และรากที่ 2  ยกกำลัง มาดำเนินการ
7  8  1  3  6   = 19
3  5  2  9  1   = 57
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นนำเสนอวิธีคิด
ใช้ : ครูให้นักเรียนฝึกทำโจทย์การคิดจาก power point

ภาระงาน
- ร่วมทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้การบ้านปิดเทอม
- แก้ปัญหาโจทย์การคิด
- ทำชิ้นงานจากโจทย์ใบงานที่ให้

ชิ้นงาน
- สมุดทดคิดทางคณิตฯ
- ใบงาน / โจทย์จากโปรแกรมGSP
- แผ่นโจทย์การคิดคณิตฯขั้นสูง

ความรู้
ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับความรู้ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับเรขาคณิต
การเห็นแบบรูปที่ซ่อนอยู่
เห็นความเชื่อมโยงจากวิธีคิดของเพื่อนและครูโยงเข้าสู่แบบรูปทางคณิตศาสตร์
ทักษะการคิดวิเคราะห์
รูปทรงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มุมมองแตกต่างกัน คิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์
 ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์รูปเรขาคณิตมิติ และ มิติ
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตฯ ใน 2 สัปดาห์แรก
            ในการเรียนรู้ของนักเรียนในปีการศึกษานี้นักเรียนหลายๆคนเติบโตและมีความเป็นผู้นำสูงขึ้น กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้ และหลายๆคนทราบเป้าหมายในการเรียนของตนเอง
ครูเริ่มจากให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจของแต่ละคน ด้วยการสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) โดยนักเรียนแต่ละคนกุลีกุจอเร่งรีบเขียนงานดังกล่าวออกมาด้วยเวลาอันน้อยนิดประมาณ 20-35 นาที ทุกคนเสร็จ แล้วคุณครูจึงเริ่มทบทวนด้วยกิจกรรมการคิดและเกมทางคณิตฯ
ครูปูพื้นฐานทบทวนกิจกรรมการคิดให้นักเรียนหลายชั่วโมง และทุกคนยังต้องเรียนรู้ Pblคู่ขนาน เกี่ยวกับการปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด ช่วงเช้าของหลายๆวันจึงอยู่ในการเตรียมดินและช่วยกันจัดบ้านในบางวัน เต็มวันในการเรียนรู้วิถีของพี่ๆมัธยม
_นักเรียนได้การบ้านเกี่ยวกับการคิดไปฝึกด้วยในวันที่แบ่งชั่วโมงไปร่วมกันเตรียมดินในการปลูกข้าวสินเหล็ก


การคิดทางคณิตฯขั้นสูงเหมาะกับกลุ่มที่เรียนรู้เร็วหลายคน เช่น พี่เพลง พี่ปุณ พี่อังๆ ฯลฯ บางคนก็มีความถนัดทางด้วนการคิดวิเคราะห์ จดจ่อมากขึ้นในการอยู่กับปัญหา
บางคนใช้การแก้ปัญหาที่แยบยลมากกว่าจะได้มาในการค้นหาซึ่งคำตอบ
นักเรียนที่ต้องเข้าช่วยในกรณีพิเศษ – พี่มิลล์ พี่คอป พี่ชิ้นดี้ พี่บีท และพี่บอล
คุณครูได้ให้โจทย์ของช่วงชั้นประถมมาฝึกทบทวนความเข้าใจ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนแล้วนำกลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงถัดไป

1 ความคิดเห็น:

 1. ในการเรียนรู้ของนักเรียนในปีการศึกษานี้นักเรียนหลายๆคนเติบโตและมีความเป็นผู้นำสูงขึ้น กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้ และหลายๆคนทราบเป้าหมายในการเรียนของตนเอง
  ครูเริ่มจากให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจของแต่ละคน ด้วยการสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) โดยนักเรียนแต่ละคนกุลีกุจอเร่งรีบเขียนงานดังกล่าวออกมาด้วยเวลาอันน้อยนิดประมาณ 20-35 นาที ทุกคนเสร็จ แล้วคุณครูจึงเริ่มทบทวนด้วยกิจกรรมการคิดและเกมทางคณิตฯ
  ครูปูพื้นฐานทบทวนกิจกรรมการคิดให้นักเรียนหลายชั่วโมง และทุกคนยังต้องเรียนรู้ Pblคู่ขนาน เกี่ยวกับการปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด ช่วงเช้าของหลายๆวันจึงอยู่ในการเตรียมดินและช่วยกันจัดบ้านในบางวัน เต็มวันในการเรียนรู้วิถีของพี่ๆมัธยม
  _นักเรียนได้การบ้านเกี่ยวกับการคิดไปฝึกด้วยในวันที่แบ่งชั่วโมงไปร่วมกันเตรียมดินในการปลูกข้าวสินเหล็ก
  การคิดทางคณิตฯขั้นสูงเหมาะกับกลุ่มที่เรียนรู้เร็วหลายคน เช่น พี่เพลง พี่ปุณ พี่อังๆ ฯลฯ บางคนก็มีความถนัดทางด้วนการคิดวิเคราะห์ จดจ่อมากขึ้นในการอยู่กับปัญหา
  บางคนใช้การแก้ปัญหาที่แยบยลมากกว่าจะได้มาในการค้นหาซึ่งคำตอบ
  นักเรียนที่ต้องเข้าช่วยในกรณีพิเศษ – พี่มิลล์ พี่คอป พี่ชิ้นดี้ พี่บีท และพี่บอล
  คุณครูได้ให้โจทย์ของช่วงชั้นประถมมาฝึกทบทวนความเข้าใจ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนแล้วนำกลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงถัดไป

  ตอบลบ